Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Obchodní podmínky

Termíny dodání.

Hudebniny domácího původu expedujeme obvykle do 2 až 4 pracovnch dnů po datu objednání. V případě zahraničních titulů, včetně dárkových předmětů, obvykle do 5-10 pracovních dnů.

Způsob platby a doručení.

 

  • Česká republika.

Zboží dodáváme standardně na dobírku formou doporučené zásilky. Aktuální údaje o dopravci a cenách najdete v nákupním košíku před potvrzením Vaši objednávky.

  • Slovensko

Zboží dodáváme standardně na dobírku formou doporučené zásilky. Zákazník platí dobírku v domácí měně (EUR). Aktuální údaje o dopravci a cenách najdete v nákupním košíku před potvrzením Vaši objednávky.


Upozornění: Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží, či zboží opakovaně vrací.

Reklamace vadného zboží.

Před zpětným zasláním reklamovaného zboží nás předem písemně informujte, abychom Vám mohli zaslat identifikační číslo, které musíte uvést na obal zásilky pod adresou. Zásilky bez tohoto čísla budou odmítnuty a vrátí se zpět k odesílateli. Reklamované zboží (spolu s fakturou a písemnou reklamací, která musí obsahovat číslo bankovního spojení, popis reklamovaných závad a žádost o výměnu zboží či vrácení peněz) kupující poštou (ne dobírkou) na adresu prodávajícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Záruka vrácení zboží a peněz.

Není-li u konkrétního produktu výslovně uvedeno jinak, kupující (neplatí pro osoby, které při uzavírání smlouvy jednaly v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění a vrátit zboží, které na základě smlouvy obdržel. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Nárok na vrácení zboží nevzniká u produktů označených jako SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKA (na tuto skutečnost je kupující upozorněn již při prokliknutí v popisku takto označeného produktu).

Před zpětným zasláním nás předem písemně informujte, abychom Vám mohli zaslat identifikační číslo, které musíte uvést na obal zásilky pod adresou. Zásilky bez tohoto čísla budou odmítnuty a vrátí se zpět k odesílateli. Vrácené zboží (spolu s fakturou a žádostí o vrácení zboží a zaplacené částky, která musí obsahovat číslo bankovního spojení) kupující doručí doporučenou poštou (ne dobírkou) na adresu prodávajícího. 

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a videonahrávek (ať už jsou prodávané jako součástí knih či samostatně) nesmí být porušen jejich originální obal. U knih a dalších produktů jejich součástí je možnost stažení online softwaru, audia či videa s pomocí jedinečného kódu, nesmí být zaznamenáno žádné stažení z internetu na tento jedinečný kód. Podobně to platí i pro software dodaný na datovém nosiči, jež musí být vrácen v zapečetěném obalu.

Peníze za vrácené zboží prodávající zasílá pouze bankovním převodem. Bez uvedeného čísla bankovního spojení nelze vrácené zboží dobropisovat.

V případě, že zásilka s vráceným zbožím nebude splňovat některý z výše uvedených požadavků, bude automaticky vrácena zpět na náklady adresáta.

Upozornění: V případě opakovaného vracení zakoupeného zboží od stejného kupujícího si prodávající vyhrazuje právo další objednávky odmítnout. 

Z hygienických důvodů se záruka vrácení peněz nevztahuje na dechové nástroje a podobné výrobky, u kterých může dojít k přenosu chorob z důvodů používání (například kuchyňské potřeby).

Ochrana osobních údajů.

Veškeré údaje, které poskytnete při nakupování jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ GDPR:

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována podle v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a podle nařízení GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje pro účely marketingu budou zpracovávány po dobu 7 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Mimosoudní soudní řešení sporu.

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.