Rock  *  Pop  *  Folk  *  Country  *  Jazz  *  Blues  *  Bluegrass  *  Metal  *  Vážná hudba

Filtry

nástroje

Housle (1)

Viola (1)

Oldřich Flosman


www.ceskyhudebnislovnik.cz


Flosman, Oldřich, skladatel, narozen 5. 4. 1925, Plzeň, zemřel 12. 10. 1998, Praha.

Na pražské konzervatoři studoval (1941–46) nejprve hru na harfu, poté hru na klarinet. Ve skladbě byl na konzervatoři žákem Karla Janečka (do 1946), na Akademii múzických umění v Praze Pavla Bořkovce (1946–50). Na AMU potom působil jako tajemník katedry skladby (1950–51). Už v době studií byl jedním z vedoucích uměleckých pracovníků Lidového souboru konzervatoře, v němž se tehdy sešlo několik nadaných mladých umělců s levicovým smýšlením (mimo jiné skladatel Radim Drejsl, choreografka Jiřina Mlíkovská a další). Flosman pak (společně s Lubomírem Železným) úzce spolupracoval jako komponista a aranžér se skladatelem Radimem Drejslem na půdě Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, jehož se v roce 1960 sám stal uměleckým vedoucím a náčelníkem (do 1962). Pro AUS VN napsal řadu skladeb. 1962–1977 byl ve svobodném povolání. V letech 1977–89 byl ředitelem Ochranného svazu autorského v Praze. Od roku 1972 až do 1989 působil ve veřejných funkcích: byl členem Přípravného výboru a poté Ústředního výboru Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a Svazu československých skladatelů, programové komise festivalu Pražské jaro, hlavním dramaturgem umělecké agentury Pragokoncert apod.

V prvé tvůrčí etapě (1949–69) byla jeho tvorba významně ovlivněna vzory Dmitrije Šostakoviče a Sergeje Prokofjeva a inspirací z folkloru; ve druhém období (1970–1998) dospěl k syntetičtějšímu hudebnímu jazyku, který byl opřen o výrazové prostředky evropské hudby prvé poloviny dvacátého století a resignoval na novější kompoziční přístupy; v tomto smyslu zůstala jeho velmi početná tvorba důsledně uzavřena v rámci konzervativnějšího hudebního myšlení, jak to v padesátých letech odpovídalo dobovému estetickému názoru. Pro osobitý hudební jazyk Flosmanových skladeb byla příznačná důsledná motivická práce s výraznými tématy. Jeho programní skladby byly v některých případech inspirovány mimohudebními podněty (taneční scény Partyzánka a Setkání, Ohně na horách, Kubánská předehra). Ráz Flosmanova hudebního projevu byl charakteristický optimistickým, někdy až ironizujícím výrazem.V době Flosmanova života byly jeho skladby často prováděny. Dosud (2007) se v koncertních programech objevují jeho skladby komorní, druhá symfonie a další. Vedle skladeb trvalejší hodnoty (například koncertantní skladba pro violu a orchestr Michelangelův kámen nebo kantáta Tři zastavení) jsou v soupisu jeho skladeb i díla méně významná, vzniklá často příležitostně z titulu společenské objednávky (Předehra pro dechové nástroje, orchestrální skladba Ohně na horách, kantáty Vojvoda Sámo, Vteřiny vítězství). Vděčně byly interprety i veřejností akceptovány jeho instrumentální koncerty, psané vesměs se znalostí specifických možností jednotlivých nástrojů (Michelangelův kámen, Koncert pro flétnu, Koncerty pro housle, z nichž druhý provedl poprvé belgický houslista André Gertler, Symfonie - koncert pro klavír, psaná pro amerického pianistu Leonarda Hokansona a další). Flosman napsal rovněž několik operet, psal hudební doprovod ke krátkým i celovečerním filmům, hudbu k divadelním a rozhlasovým hrám, upravoval lidové písně, psal estrádní skladby, hudbu k celostátním spartakiádám, instruktivní skladby apod.

Flosmanova tvorba se za skladatelova života dočkala řady ocenění (Státní cena Klementa Gottwalda – 1974, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu – 1975, Řád práce – 1975, titul Zasloužilý umělec 1979, titul Národní umělec – 1985). Jeho díla byla hojně vydávána na gramofonových deskách i zařazována do programů interpretů i do pořadů rozhlasu a televize.


Dílo


Skladby komorní


Tři dětské skladby pro klavír (1951);
Sonáta pro harfu (1951);
Zbojnická sonatina pro klarinet a klavír (1952);
Sonáta pro housle a harfu (1952);
Zbojnická sonatina pro klarinet a klavír (1952);
Scherzo pro pět nástrojů (1954);
Větrné scherzo pro flétnu a harfu (1955);
Jesenická suita pro violu a klavír (1956);
Smyčcový kvartet č. 1 (1956);
Strašidelná suita pro nonet (1956);
2. dechový kvintet (1962);
Romance a větrné scherzo pro flétnu pro flétnu a harfu (1962);
Sen o houslích (1962);
Smyčcový kvartet č. 2 (1963);
Tři etudy pro smyčce a klavír (1965);
Koncertantní hudba pro dechový kvintet a komorní orchestr (1965);
Smyčcový kvartet č. 3 (1966);
2. nonet (1967);
Čtyři fugy pro klavír (1967);
Sonáta pro soprán a smyčce (1967);
Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto (1969);
Sonáta pro dechové kvinteto a klavír (1970);
Komorní hudba pro flétnu, hoboj, housle,violu a violoncello (1971);
Sonáta pro housle, violoncello a klavír (1971);
Žert pro dvoje housle a klavír (1972);
Venkovská partita pro komorní orchestr (1976);
Sonatina pro flétnu a klavír (1979);
Concertino pro kytaru a smyčce (1979);
Symfonie–koncert pro klavír a orchestr (1979);
Hudba pro kontrabas a smyčcové kvarteto (1980);
Vodní hry pro varhany (1981);
Serenáda pro žesťové kvinteto (1981);
Symfonické hry pro basklarinet, klavír a orchestr (1983);
Hudba pro flétnu (Sonatina pro altovou flétnu a klavír nebo kytaru (1984);
Svatební tance pro Karla IV. pro klavír a komorní orchestr (1984);
Concerto grosso pro smyčcový kvartet a smyčcový orchestr (1985);
Zpěv lásky k životu (Sonatina pro violu a klavír) (1985);
Koncertantní serenáda pro housle a malý orchestr (1986);
Sonatina pro hoboj a klavír (1987);
Tři kytarové nálady (1988);
Klavírní kvintet (1988);
České a moravské národní písně pro zobcové flétny (1988);
Smyčcový kvartet č. 4 (1988);
Hudba pro violu a klavír (1989);
Rozhovory (Nonet č. 3) (1989);
Koledy pro dvoje housle (1990);
Šest národních písní pro dvoje housle a bass (violoncello) (1991);
Rozverné serenády pro hoboj, fagot a kytaru (1991);
Opera parodica pro smyčce (1991);
Karlovarské kasace pro pět lesních rohů (1991);
Vyznání pro pět violoncell (1991);
Tance obřadné pro flétnu, housle a ioloncello (1991);
Partita per Papillon pro flétnu, hoboj a klavír (1993);
Variace na „Tancuj, tancuj“ pro flétnu, hoboj a klavír (1994);
Suita pro dvoje housle (1995);
Tři preludia a fugy pro flétnový soubor (1996);
Suita per saxofono contraalto e fiati (1996).

Skladby pro orchestr


Dvojkoncert pro harfu a klarinet (1950);
Vrtěná (1951);
Vrták (1954);
Koncert pro klarinet (1954);
Valčík (1955);
Dva burleskní tance (1955);
Hry, dětská suita pro komorní orchestr (1955);
Concertino pro fagot a orchestr (1956);
Koncert č. 1 pro housle a orchestr (1958);
Tance pro harfu a smyčcový kvartet nebo orchestr (1961);
Sen o houslích (1962);
Kubánská předehra (1963);
Koncertantní hudba pro dechové kvinteto a orchestr (1965);
Koncert pro flétnu a orchestr (1969);
Koncert pro lesní roh a orchestr (1970);
Fugy pro smyčce (1970);
Koncert č. 2 pro housle a orchestr (1972);
Ohně na horách, symfonická předehra (1973);
Předehra pro dechové nástroje (1974);
Symfonie č. 2 (1974);
Vesnická partita (1975);
Michelangelův kámen pro violu a orchestr (1975);
Symfonické fugy pro orchestr (1977);
Rapsodie pro violoncello a orchestr (1977);
Symfonie – koncert pro klavír a orchestr (1979);
Concertino pro kytaru a smyčce (1979);
Fraternita (1980);
Filharmonické variace (1980);
Cesta, předehra pro velký orchestr (1984);
Symfonie č. 3 (1984);
Symfonické vyprávění (1987);
Koncert pro hoboj a orchestr (1989);
Hudba pro klavír a smyčce (1993).

Skladby vokální


Tři zastavení, kantáta pro sóla, dětský a smíšený sbor a orchestr na text Ericha Sojky (1960);
Pět madrigalů (1965);
Milostné variace pro baryton a klavír (1966);
Vojvoda Sámo, kantáta pro sóla, sbor a orchestr na text Alexeje Pludka (1970);
Second of Victory, kantáta pro mužský sbor a komorní soubor na text Josefa Štěpána (1972);
Vteřiny vítězství, kantáta (1973);
Dopisy tobě, čtyři písně na texty Marie Mauerové pro soprán, flétnu a klavír (1973);
Maškary pro hlas, komorní soubor (nebo trubku a klavír) na texty lidové poezie (1973);
O květinách, čtyři dívčí sbory (1988);
Zbojnická romance pro tři sóla, smíšený sbor a klavír (1988);
Koncert na dvoře pro dětský sbor a klavír (1988);
Zpívání o milování, pět národních písní pro dívčí sbor (1988);
Písně do náruče pro soprán, violu a klavír (1989);
Ten dělá to a ten zas tohle, deset národních písní pro dětský sbor a kytaru (1989).

Skladby jevištní


Zavinil to Ferkl?, opereta (1953);
Setkání, taneční scéna (1953);
Vyznání, rozhlasová jednoaktovka (1953);
Ženich v kleci (1955);
Napálená Káča (1956);
Pierot a Kolombina, pantomima (1957);
Zverbovali šohajíčka, taneční scéna (1958);
Partyzánka, taneční scéna (1959);
Osolená pohádka. Balet na motivy Boženy Němcové (libreto Ivo Havlů). (1982).

Hudba k filmům


Bylo nás deset, režie Anotnín Kachlík (1963);
Čas lásky a naděje, režie Antonín Kachlík (1976);
Náš dědek Josef, režie Antonín Kachlík (1976);
Na koho to slovo padne, režie Antonín Kachlík (1980);
Kouzelné dobrodružství, režie Antonín Kachlík (1982).

Ostatní skladby, úpravy apod.


Zbojnické písně (1951);
Slovenské lidové písně (1052);
Sovětské písně (1953);
Lidové písně a tance SSSR (1953);
Slovenský tanec (1953);
Písně ke hře Bdělý strážný (1954);
Hudba k celostátní spartakiádě (1955);
Hudba k celostátní spartakiádě (1960).

 

www.ceskyhudebnislovnik.cz


Flosman, Oldřich, skladatel, narozen 5. 4. 1925, Plzeň, zemřel 12. 10. 1998, Praha.

Na pražské konzervatoři studoval (1941–46) nejprve hru na harfu, poté hru na klarinet. Ve skladbě byl na konzervatoři žákem Karla Janečka (do 1946), na Akademii múzických umění v Praze Pavla Bořkovce (1946–50). Na AMU potom působil jako tajemník katedry skladby (1950–51). Už v době studií byl jedním z vedoucích uměleckých pracovníků Lidového souboru konzervatoře, v němž se tehdy sešlo několik nadaných mladých umělců s levicovým smýšlením (mimo jiné skladatel Radim Drejsl, choreografka Jiřina Mlíkovská a další). Flosman pak (společně s Lubomírem Železným) úzce spolupracoval jako komponista a aranžér se skladatelem Radimem Drejslem na půdě Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, jehož se v roce 1960 sám stal uměleckým vedoucím a náčelníkem (do 1962). Pro AUS VN napsal řadu skladeb. 1962–1977 byl ve svobodném povolání. V letech 1977–89 byl ředitelem Ochranného svazu autorského v Praze. Od roku 1972 až do 1989 působil ve veřejných funkcích: byl členem Přípravného výboru a poté Ústředního výboru Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a Svazu československých skladatelů, programové komise festivalu Pražské jaro, hlavním dramaturgem umělecké agentury Pragokoncert apod.

V prvé tvůrčí etapě (1949–69) byla jeho tvorba významně ovlivněna vzory Dmitrije Šostakoviče a Sergeje Prokofjeva a inspirací z folkloru; ve druhém období (1970–1998) dospěl k syntetičtějšímu hudebnímu jazyku, který byl opřen o výrazové prostředky evropské hudby prvé poloviny dvacátého století a resignoval na novější kompoziční přístupy; v tomto smyslu zůstala jeho velmi početná tvorba důsledně uzavřena v rámci konzervativnějšího hudebního myšlení, jak to v padesátých letech odpovídalo dobovému estetickému názoru. Pro osobitý hudební jazyk Flosmanových skladeb byla příznačná důsledná motivická práce s výraznými tématy. Jeho programní skladby byly v některých případech inspirovány mimohudebními podněty (taneční scény Partyzánka a Setkání, Ohně na horách, Kubánská předehra). Ráz Flosmanova hudebního projevu byl charakteristický optimistickým, někdy až ironizujícím výrazem.V době Flosmanova života byly jeho skladby často prováděny. Dosud (2007) se v koncertních programech objevují jeho skladby komorní, druhá symfonie a další. Vedle skladeb trvalejší hodnoty (například koncertantní skladba pro violu a orchestr Michelangelův kámen nebo kantáta Tři zastavení) jsou v soupisu jeho skladeb i díla méně významná, vzniklá často příležitostně z titulu společenské objednávky (Předehra pro dechové nástroje, orchestrální skladba Ohně na horách, kantáty Vojvoda Sámo, Vteřiny vítězství). Vděčně byly interprety i veřejností akceptovány jeho instrumentální koncerty, psané vesměs se znalostí specifických možností jednotlivých nástrojů (Michelangelův kámen, Koncert pro flétnu, Koncerty pro housle, z nichž druhý provedl poprvé belgický houslista André Gertler, Symfonie - koncert pro klavír, psaná pro amerického pianistu Leonarda Hokansona a další). Flosman napsal rovněž několik operet, psal hudební doprovod ke krátkým i celovečerním filmům, hudbu k divadelním a rozhlasovým hrám, upravoval lidové písně, psal estrádní skladby, hudbu k celostátním spartakiádám, instruktivní skladby apod.

Flosmanova tvorba se za skladatelova života dočkala řady ocenění (Státní cena Klementa Gottwalda – 1974, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu – 1975, Řád práce – 1975, titul Zasloužilý umělec 1979, titul Národní umělec – 1985). Jeho díla byla hojně vydávána na gramofonových deskách i zařazována do programů interpretů i do pořadů rozhlasu a televize.


Dílo


Skladby komorní


Tři dětské skladby pro klavír (1951);
Sonáta pro harfu (1951);
Zbojnická sonatina pro klarinet a klavír (1952);
Sonáta pro housle a harfu (1952);
Zbojnická sonatina pro klarinet a klavír (1952);
Scherzo pro pět nástrojů (1954);
Větrné scherzo pro flétnu a harfu (1955);
Jesenická suita pro violu a klavír (1956);
Smyčcový kvartet č. 1 (1956);
Strašidelná suita pro nonet (1956);
2. dechový kvintet (1962);
Romance a větrné scherzo pro flétnu pro flétnu a harfu (1962);
Sen o houslích (1962);
Smyčcový kvartet č. 2 (1963);
Tři etudy pro smyčce a klavír (1965);
Koncertantní hudba pro dechový kvintet a komorní orchestr (1965);
Smyčcový kvartet č. 3 (1966);
2. nonet (1967);
Čtyři fugy pro klavír (1967);
Sonáta pro soprán a smyčce (1967);
Kvintet pro kytaru a smyčcové kvarteto (1969);
Sonáta pro dechové kvinteto a klavír (1970);
Komorní hudba pro flétnu, hoboj, housle,violu a violoncello (1971);
Sonáta pro housle, violoncello a klavír (1971);
Žert pro dvoje housle a klavír (1972);
Venkovská partita pro komorní orchestr (1976);
Sonatina pro flétnu a klavír (1979);
Concertino pro kytaru a smyčce (1979);
Symfonie–koncert pro klavír a orchestr (1979);
Hudba pro kontrabas a smyčcové kvarteto (1980);
Vodní hry pro varhany (1981);
Serenáda pro žesťové kvinteto (1981);
Symfonické hry pro basklarinet, klavír a orchestr (1983);
Hudba pro flétnu (Sonatina pro altovou flétnu a klavír nebo kytaru (1984);
Svatební tance pro Karla IV. pro klavír a komorní orchestr (1984);
Concerto grosso pro smyčcový kvartet a smyčcový orchestr (1985);
Zpěv lásky k životu (Sonatina pro violu a klavír) (1985);
Koncertantní serenáda pro housle a malý orchestr (1986);
Sonatina pro hoboj a klavír (1987);
Tři kytarové nálady (1988);
Klavírní kvintet (1988);
České a moravské národní písně pro zobcové flétny (1988);
Smyčcový kvartet č. 4 (1988);
Hudba pro violu a klavír (1989);
Rozhovory (Nonet č. 3) (1989);
Koledy pro dvoje housle (1990);
Šest národních písní pro dvoje housle a bass (violoncello) (1991);
Rozverné serenády pro hoboj, fagot a kytaru (1991);
Opera parodica pro smyčce (1991);
Karlovarské kasace pro pět lesních rohů (1991);
Vyznání pro pět violoncell (1991);
Tance obřadné pro flétnu, housle a ioloncello (1991);
Partita per Papillon pro flétnu, hoboj a klavír (1993);
Variace na „Tancuj, tancuj“ pro flétnu, hoboj a klavír (1994);
Suita pro dvoje housle (1995);
Tři preludia a fugy pro flétnový soubor (1996);
Suita per saxofono contraalto e fiati (1996).

Skladby pro orchestr


Dvojkoncert pro harfu a klarinet (1950);
Vrtěná (1951);
Vrták (1954);
Koncert pro klarinet (1954);
Valčík (1955);
Dva burleskní tance (1955);
Hry, dětská suita pro komorní orchestr (1955);
Concertino pro fagot a orchestr (1956);
Koncert č. 1 pro housle a orchestr (1958);
Tance pro harfu a smyčcový kvartet nebo orchestr (1961);
Sen o houslích (1962);
Kubánská předehra (1963);
Koncertantní hudba pro dechové kvinteto a orchestr (1965);
Koncert pro flétnu a orchestr (1969);
Koncert pro lesní roh a orchestr (1970);
Fugy pro smyčce (1970);
Koncert č. 2 pro housle a orchestr (1972);
Ohně na horách, symfonická předehra (1973);
Předehra pro dechové nástroje (1974);
Symfonie č. 2 (1974);
Vesnická partita (1975);
Michelangelův kámen pro violu a orchestr (1975);
Symfonické fugy pro orchestr (1977);
Rapsodie pro violoncello a orchestr (1977);
Symfonie – koncert pro klavír a orchestr (1979);
Concertino pro kytaru a smyčce (1979);
Fraternita (1980);
Filharmonické variace (1980);
Cesta, předehra pro velký orchestr (1984);
Symfonie č. 3 (1984);
Symfonické vyprávění (1987);
Koncert pro hoboj a orchestr (1989);
Hudba pro klavír a smyčce (1993).

Skladby vokální


Tři zastavení, kantáta pro sóla, dětský a smíšený sbor a orchestr na text Ericha Sojky (1960);
Pět madrigalů (1965);
Milostné variace pro baryton a klavír (1966);
Vojvoda Sámo, kantáta pro sóla, sbor a orchestr na text Alexeje Pludka (1970);
Second of Victory, kantáta pro mužský sbor a komorní soubor na text Josefa Štěpána (1972);
Vteřiny vítězství, kantáta (1973);
Dopisy tobě, čtyři písně na texty Marie Mauerové pro soprán, flétnu a klavír (1973);
Maškary pro hlas, komorní soubor (nebo trubku a klavír) na texty lidové poezie (1973);
O květinách, čtyři dívčí sbory (1988);
Zbojnická romance pro tři sóla, smíšený sbor a klavír (1988);
Koncert na dvoře pro dětský sbor a klavír (1988);
Zpívání o milování, pět národních písní pro dívčí sbor (1988);
Písně do náruče pro soprán, violu a klavír (1989);
Ten dělá to a ten zas tohle, deset národních písní pro dětský sbor a kytaru (1989).

Skladby jevištní


Zavinil to Ferkl?, opereta (1953);
Setkání, taneční scéna (1953);
Vyznání, rozhlasová jednoaktovka (1953);
Ženich v kleci (1955);
Napálená Káča (1956);
Pierot a Kolombina, pantomima (1957);
Zverbovali šohajíčka, taneční scéna (1958);
Partyzánka, taneční scéna (1959);
Osolená pohádka. Balet na motivy Boženy Němcové (libreto Ivo Havlů). (1982).

Hudba k filmům


Bylo nás deset, režie Anotnín Kachlík (1963);
Čas lásky a naděje, režie Antonín Kachlík (1976);
Náš dědek Josef, režie Antonín Kachlík (1976);
Na koho to slovo padne, režie Antonín Kachlík (1980);
Kouzelné dobrodružství, režie Antonín Kachlík (1982).

Ostatní skladby, úpravy apod.


Zbojnické písně (1951);
Slovenské lidové písně (1052);
Sovětské písně (1953);
Lidové písně a tance SSSR (1953);
Slovenský tanec (1953);
Písně ke hře Bdělý strážný (1954);
Hudba k celostátní spartakiádě (1955);
Hudba k celostátní spartakiádě (1960).

 

Oldřich Flosman - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Oldřich Flosman: Žert noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Variace pro smyčce noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Sonáta pro soprán a smyčce noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Rapsodie pro violoncello a orchestr noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Michelangelův kámen pro violu a orchestr (úprava pro violu a klavír) noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Koncert pro lesní roh a orchestr noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Koncert pro housle a orchestr noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Fugy pro smyčce noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: 2. dechový kvintet noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Sen o houslích noty akordy tab text,

 

Oldřich Flosman - noty, akordy, texty písní, taby

noty na klavír, noty na zpěv, akordy na kytaru, akordy na ukulele, noty na ukulele, noty na akordeon, noty tahací harmoniku, noty na altsaxofon, noty na banjo, noty na baskytaru, noty na Bb nástroje, noty na C nástroje, noty na Eb nástroje, noty na bicí nástroje, noty na cello, noty na čtyřruční klavír, noty na foukací harmoniku, noty na harfu, noty na harmoniku, noty na housle, noty na keyboard, noty na klarinet, noty na kytaru, noty na lesní roh, noty na pozoun, noty na trombón, noty na příčnou flétnu, noty na saxofon, noty na tenorsaxofon, noty na trubku, noty na varhany, noty na violu, noty na zobcovou flétnu, taby na banjo, taby na baskytaru, taby na kytaru, texty písní, noty na dobro, noty havajskou kytaru, noty na steel kytaru, noty na mandolínu, noty na kontrabas, taby na dobro, taby havajskou kytaru, taby na steel kytaru, taby na mandolínu, škola hry na kytaru, škola hry na klavír, škola hry na zobcovou flétnu, škola hry na příčnou flétnu, škola hry na fagot, škola hry na mandolínu, škola hry na banjo, škola hry na baskytaru, škola hry na saxofon, škola hry na ukulele, škola hry na pozoun, škola hry na bicí nástroje, noty na dudy, škola hry na dudy, škola hry na kontrabas, škola hry na varhany, noty na nástroje basového klíče, škola hry na trubku

Oldřich Flosman: Žert noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Variace pro smyčce noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Sonáta pro soprán a smyčce noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Rapsodie pro violoncello a orchestr noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Michelangelův kámen pro violu a orchestr (úprava pro violu a klavír) noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Koncert pro lesní roh a orchestr noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Koncert pro housle a orchestr noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Fugy pro smyčce noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: 2. dechový kvintet noty akordy tab text,
Oldřich Flosman: Sen o houslích noty akordy tab text,